Menu

Referat af den ordinære generalforsamling

21. juni 2021 kl. 14:23
Referat af den ordinære generalforsamling i LUIF torsdag den 17. juni 2021

Referat af den ordinære generalforsamling i LUIF torsdag den 17. juni 2021 kl. 20:00.

Formanden bød de ca. 15 fremmødte medlemmer velkommen og gik direkte over til dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog at Nikolaj Møller valgtes som dirigent. Nikolaj Møller modtog valg og valgtes uden modkandidat, og ledte herefter generalforsamlingen. Han konstaterede at generalforsamlingen i første omgang var lovligt varslet via artikel på www.luif.dk den 27. januar, til afholdelse den 10. februar. Den blev dog udskudt til efter den 1. marts grundet det indendørs forsamlingsforbud på 5. Den 28. maj blev der så på ny indkaldt til generalforsamling til afholdelse den 17. juni 2021. Da generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel, efter vedtægternes §6, var generalforsamlingen dermed også beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger
Formanden beskrev det forgangene år der havde stået i coronaens tegn. Det havde på alle måder været et usædvanligt år, der havde budt på to nedlukninger. En masse restriktioner som bestyrelsen løbende skulle forholde sig til, og hvor regler var blevet mildnet fx ansøgningerne om tilskud fra kommunen, som også var blevet udbetalt hurtigere end normalt. Nogen havde igennem hele perioden ydet en fantastisk indsats, og så væsentligt større arbejde end andre, og havde det ikke været tilfældet, havde det uden tvivl set anderledes ud.
Bestyrelsen har og vil have stort fokus på, at rigtig mange af vores medlemmer, børn som voksne, har været afskåret fra det fællesskab de er en del af i vores klub, og at det bliver genskabt. Vi skal også i fremtiden fortsætte vores fokus på ungdomsafdelingen, da det er vores fremtid.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ungdom:
Molle og Tom tog sig af beretningen fra ungdomsafdelingen. På U5-U7/8 er der kommet en hel del piger, og knapt så mange drenge, hvilket er helt fantastisk. Fodboldskolen bliver heldigvis gennemført i uge 26 med stort set normalt deltager antal, hvilket er rigtig flot under omstændighederne med corona. U11-12 er tilmeldt efterårsturneringen som 11-mandshold. Samarbejdet med B1938 fungerer helt fantastisk og fortsætter også det kommende år. Vi har indgået aftale med NFC om deres Topcenter for U13, og derudover har vi 3 i deres Topcenter for U10 og 3 på Udviklingscentret. U14 går det rigtig godt for, og de skal spille Sjællandsmesterskabs finale den 20. juni i Svinninge. Det er svært for Mak, at stille hold på U19, og det bliver sværere i efteråret hvor der er 4 som bliver 16. Det er vigtigt, at vi presser på overfor DBU, så der også er i et tilbud til dem som står tilbage.

Senior:
Rasmus Bergmann gennemgik året i seniorafdelingen. Der havde været en god opstart og hvor selvtilliden var i top. Det fik naturligt et dyk i takt med nederlagene, hvorfor det også har været svært at sætte sig selv op til kampe. Fremtiden ser dog lys ud, med masser af unge spillere der i bliver seniorspillere. Der er til den kommende sæson indgået aftale med Molle og Henrik ”Ovi” Egholm som hans assistent. Mik vil fortsat også være en del af 1. holdet, men ikke længere som træner. Tom Christensen fortsætter for serie 1, der med al sandsynlighed rykker ned i serie 2.
Hos Oldboys er der to holdledere der i den grad brænder for opgaven, hvilket også afspejles i det store antal spillere de har og vælge imellem. Det er fedt at følge med i.

Bane- og materiale:
Thomas Jakobsen fortalte, at kommunen er særdeles tilfredse med os, og at vi skal fortsætte med at sikre at de er det. Der er endelig blevet leveret en ny kridtmaskine. Vi deltager sammen med Falsters Hjerte i to projekter; etablering af en stor legeplads, samt anlægning af flere parkeringspladser.
Beretningerne fra de øvrige udvalg godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Søren gennemgik det reviderede regnskab. Omsætningen endte på 427.881 kr. mod 364.285 kr. i 2019. Dette skyldes et større tilskud fra Guldborgsund Kommune, samt en overraskende større kontingentindbetaling, end i 2019. Dette på trods, af et lavere varesalg fra kiosken grundet nedlukning i lange perioder. Lokaleomkostningerne viste et lidt større forbrug end i 2019, hvilket primært kan tilskrives et utæt vandrør. Alt i alt kom vi ud af 2020 med et positivt resultat på 117.275 kr., mod de 70.517 vi kom ud af 2019 med – altså en forbedring af årets resultat på ligegodt +47.000 kr. i forhold til 2019. Dertil bemærkedes det, at vi samtidigt har forøget vores likvide beholdning fra 97.064 kr. i 2019 til 219.481 kr. i 2020.
Søren bemærkede, at det næste projekt der står for døren er udskiftning af taget på klubhuset da dette er utæt.

Det reviderede regnskab godkendt med følgende bemærkninger:

Rasmus Møller spurgte ind til hvor mange tankkort der er knyttet til vores sponsoraftale med OK Benzin. Søren svarede at det er et par og 20 stk. Vi tager fat i Ok Benzin og spørger om muligheden for, at de kan komme ud i klubben og tegne flere kort, således, at vi kan tjene mere den vej.

Der blev spurgt ind til hvad indtjeningen for at have samlet skrald sammen går til. Det går til ungdommen, ligesom indtægten for indsamlingen til august også vil det.

Molle ønskede, at information om salg af julekort gerne må komme tidligere, hvilket det også vil komme i år.

Nikolaj Møller roste bestyrelsen for at have fået økonomien på rette kurs igen efter nogle år med store underskud. Det var andet år i træk, at vi kom ud med et positivt års resultat, der i 2020 endda hvor forbedret betragteligt i forhold til 2019. Det viser, at vi på trods af udfordringer med corona er på rette vej.
 
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag at behandle.

5. Valg til bestyrelse
På valg: Nicklas Thorsen, Uffe Holse, Søren Damgaard og Thomas Jakobsen, alle var villige til genvalg. Kenneth Jensen havde tilkendegivet, at han ville stille sin bestyrelsespost til rådighed, hvis nogen ønskede at overtage den, hvilket dog ikke var tilfældet.
Alle genvalgt uden modkandidater for 2 år.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog genvalg af Morten Christensen og Rune Nagel. Begge var villige til genvalg.
Begge genvalgt uden modkandidater for 1 år.

7. Valg af revisorer.
Martin Skod og Anders von Würden var villige til genvalg.
Begge blev genvalgt uden modkandidater for 1 år.

8. Eventuelt.
Vores nye kridtmand Alex havde en bøn om, at man venligst bedes rydde op efter selv når man forlader trænings- og kamp banerne. Han har flere gang måtte rydde tomme øl og sodavandsdåser op.

Uffe Holse opfordrede alle der måtte være interesseret, eller som kender nogen, i at stå for rengøringen af klubhuset om at melde sig. Der vil blive ydet en betaling på 10.000 kr. om året, og der skal i gennemsnit påregnes to timers arbejde mens sæsonen er i gang.

Rasmus Bergmann informerede, i forlængelse af Sørens oplysning om det utætte tag, at han arbejder på at få tilskud fra SN Fonden (Sukkerfabrikkens fond), hvilket der vil være gode chancer for at vi vil kunne få.

Tom oplyste, at han er klar til, at fortsætte som holdleder for andetholdet, også i serie 2.

Nørre Ørslev den 6. februar 2020.
Referent: Nicklas Thorsen

Luk