Menu

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Listrup Ungdoms- og Idrætsforening, eller i daglig tale ”LUIF”.
Foreningen er stiftet den 15. juli 1957, og har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er, gennem fodboldspil og øvrige arrangementer, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, både sportsligt og socialt.

§ 3 Hovedorganisation
Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil Union, og er således forbundet med DBUs regler og love.

§ 4 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 personer. Hertil vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen og suppleanter på generalforsamlingen for en 2 årig periode. Bestyrelsen afgår skiftevis med hhv. 3 personer i lige år, og 4 personer i ulige år.
Formand, næstformand og kasserer vælges i bestyrelsen, med virketid i 1 år, hvorefter ny kan vælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ud fra følgende skema:

§ 5 Kasserer
Bestyrelsen vælger kasseren, som kan være uden for bestyrelsen.
Valget gælder for 2 år.

§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes hvert år primo februar med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside www.luif.dk.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, som på dagen udvælges af og blandt foreningens medlemmer.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, kan indgives skriftligt til bestyrelsen, dog senest 8 dage før generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned hvert år.
Dagsorden omfatter mindst følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Beslutninger fortages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 2 fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.

§ 6.1 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes seneste 14. dage efter at kravet herom er modtaget, og den skal indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 6.2 Daglig drift
Bestyrelsen træffer beslutning om drift af klubhus, kantine og baner, og kan evt. ansætte lønnet personale hertil.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er fremmødt.

§ 6.3 Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, og er gældende pr. halvårs basis og udgør pr 1.1. 2015 som følger:

Senior 1. og 2 kr. 700
Senior 3./Oldboys og Veteran kr. 650

Damer

kr. 500
Yngste ungdom (U5 - U9) kr. 300
Ældste ungdom (U10 - U17) kr. 450
Passive medlemmer kr. 200

 

Kontingent opkræves forud og kan indeholde forsikring til skadesdækning. Bestyrelsen beslutter hvilke medlemmer, der er kontingentfri.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der er i kontingentrestance, og træffer beslutning om evt. genoptagelse som medlem.

§ 6.4 Indmeldelse / Udmeldelse
Indmeldelse kan kun ske ved skritflig henvendelse (indmeldelsesblanket) til et medlem af senior- eller ungdomsudvalget, som videregiver oplysning herom til økonomiudvalget.

Udmeldelse skal ligeledes indgives skriftligt til et medlem af senior- eller ungdomsudvalget, som videregiver oplysningen til økonomiudvalget.

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Økonomiudvalget er ansvarlig for regnskabet, som føres løbende og periodeopgøres hver 3. måned.

Alle nødvendige bilag samt medlemslister afleveres til revisorerne, hvorefter regnskabet kan revideres. Formue forvaltes i bank og den samlede bestyrelse er ansvarlig for foreningens midler.

§ 8 Tegning
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et medlem af økonomiudvalget, dog ved køb – salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 9 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor og med mindst 14 dages mellemrum.

§ 9. 1 Anvendelse af formue ved opløsning
Såfremt foreningen opløses, overgår foreningens formue til foreningen Falster Hjerte.

 


Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling d. 22. februar 2016

Luk